Whatsapps publicitaris

Enviament de whatsapps publicitaris sense fer cas a peticions de baixa

Enviar 7 whatsapps publicitaris i no fer cas a 3 peticions de baixa del client són 4.200 euros de multa.

L’AEPD ha sancionat una clínica dental després de la denúncia presentada per una persona que, després de ser-ne pacient, va sol·licitar diverses vegades la baixa però malgrat això, li van continuar enviant missatges publicitaris.

L’article 17.1 del RGPD recull el dret de supressió de les dades personals -el dret a l’oblit- i reconeix el dret de l’interessat a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals.

D’altra banda, l’article 21 de la LSSI regula l’enviament de comunicacions comercials sense el consentiment previ de l’interessat.

La conducta de la clínica es tipifica com a molt greu -article 72.1.k) de la LOPDGDD- com és l’impediment o l’obstaculització o la no-atenció reiterada de l’exercici dels drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament.

A més, es tipifica com a infracció -art. 38.4.d- l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, quan en aquests enviaments no es compleixin els requisits establerts a l’article 21 i no constitueixi infracció greu.

Es valora la negligència demostrada per la clínica, en constatar la falta de diligència deguda en el compliment de les seves obligacions pel que fa a la gestió de les dades personals dels pacients, ja que es constata que la reclamant va sol·licitar fins a tres vegades que fossin esborrats els seus dades personals dels sistemes de la clínica, fent cas omís a aquestes sol·licituds.

La resolució aquí.