Qué és l’Spam? Com puc actuar si el rebo?

Spam, actualment es denomina a tota mena de comunicació no sol·licitada

realitzada per via electrònica, és a dir, qualsevol missatge no sol·licitat i que

normalment té la finalitat d’oferir, comercialitzar o tractar de despertar l’interès

respecte d’un producte, servei o empresa. La via més comú és a través del correu

electrònic.

Aquesta conducta és més greu quan es realitza de forma massiva i sense el

consentiment previ del receptor. Està sancionada tant perla Llei de Serveis

de la Societat de la Informació (LSSI) com per la Llei Orgànica de Protecció de

Dades de Caràcter Personal (LOPD).Rart.21 Ley 34/2002, d’11 de julio, de servicios

de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Resulta sempre necessari el consentiment previ i expressament manifestat pel

destinatari del missatge perquè pugui admetre’s l’enviament de comunicacions

publicitaries o promocionals per correu electrònic.

Aquesta conducta, sense el degut consentiment,

significa una vulneració de la LOPD, ja que l’adreça de correu electrònic pot ser

considerada com una dada de caràcter personal i, per tant, seran exigibles el conjunt

de principis, garanties i drets contemplats a lamateixa art.19 Ley 34/2002, de 11 de julio,

de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. i, en particular

l’existència d’un consentiment previ, específic, informat i inequívocart.6 Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protecciónde Datos de Carácter Personal.

L’empresa que efectua aquest correu brossa està radicada fora de l’espai de la Unió Europea

i dirigeix els seus serveis a qualsevol territori de dins de la Unió, també queda subjecta a les

mateixes obligacions i requisits que les empreses europees, en aquest sentit.

La competència per a sancionar art.38 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad

de la información y de comercio electrónico.

Correspon a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), qui pot actuar, inspeccionar

i sancionar d’ofici o prèvia denúncia d’un o varis dels destinataris dels correus electrònics.

Spam qué és? Com puc actuar si el rebo?

Per Obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555