Claus de l’aplicació del Règim de Distàncies de les Explotacions Ramaderes

La majoria dels nostres ajuntaments tenen aprovades ja des de fa uns quants anys les respectives “ordenances ramaderes“, i també

bona part dels mateixos tenen integrada la regulació d’aquestes activitats al seu planejament urbanístic, on molt especialment es

tracta la qüestió del règim de distàncies als nuclis de població.

Entre les limitacions a la permissió transitòria de l’exercici d’aquestes activitats afectades pel seu incorrecte emplaçament, trobem

una llarga llista: la prohibició d’ampliacions, limitacions a la seva transmissió (de diferents tipus, com les vendes, transmissions hereditàries,

etc.), i principalment, l’obligació de cessament de l’activitat -trasllat o tancament- transcorreguts determinats terminis segons els

diferents supòsits (activitat merament existent -sense llicència o clandestina-, o activitat autoritzada des d’abans de l’aprovació de

l’ordenança ramadera o del planejament urbanístic).

Primerament:

Començarem analitzant si una ordenança d’emplaçament de les instal·lacions ramaderes o l’ordenació urbanística, jurídicament

poden o no impedir la continuació de l’activitat en cas de la seva transmissió o canvi de nom. És el supòsit dels preceptes amb una

redacció de l’estil de: “… en el cas de les explotacions ramaderes degudament autoritzades que estiguin situades a una distància del

nucli urbà inferior a l’establerta, es permetrà la continuació de la seva activitat, però no podran ser transmeses a terceres persones …”.

Continuem:

Amb que resulta evident que una norma administrativa destinada a regular l’emplaçament de les granges no té virtualitat jurídica

per prohibir la transmissió -per qualsevol títol- d’una activitat (qüestió aquesta reservada a la legislació civil). La circumstància comuna

a aquests casos és que literalment prohibeixen la transmissió de l’activitat, quan en realitat el que pretenen no és impedir-ne la

transmissió condicionar la continuïtat de l’exercici de l’activitat a què la transmissió no es produeixi, de forma que al moment d’intentar

tramitar el canvi de nom a l’ajuntament presentant el títol de transmissió, l’ajuntament pot reaccionar de dues formes possibles:

a) denegant el canvi de nom; o b) procedint al canvi de nom i incoant automàticament -d’ofici- el procediment de revocació de la

llicència d’activitat.

L’altre motiu de clausura de les activitats ramaderes -autoritzades o existents- incomplidores del règim de distàncies, és el que es

fonamenta en el transcurs del temps previst a la norma (5 anys, 10 anys, 15 anys, 20 anys, etc.). La conseqüència de l’assoliment

d’aquests terminis, per descomptat, és el compliment del pressupòsit habilitant per la revocació de la llicència o pel cessament de l’activitat.

En aquests casos cal tenir en compte les següents qüestions:
  1. Si l’activitat funcionava emparada en la corresponent i vigent llicència o autorització, la revocació de les mateixes pot donar
  2. lloc a una indemnització a favor del titular.

El règim transitori de tolerància de les explotacions ramaderes fonamentat en els terminis, per tant, esdevé una arma de doble fil,

ja que si bé el final del termini habilita l’ajuntament per incoar l’expedient de revocació o cessament de l’activitat, assolint-se així

l’objectiu de la norma tendent a l’eliminació de les molèsties causades per les granges properes a les poblacions, també pot entendre’s

que legitima el titular de la llicència -o a qualsevol interessat- per sol·licitar-ne la revocació amb la percepció de la corresponent indemnització.

  1. En canvi, si l’activitat era merament existent o clandestina, en principi no gaudirà del dret a indemnització pel seu cessament.

Com es comprova, les previsions transitòries de les ordenances i els planejaments sobre el tancament o trasllat de les activitats ramaderes

susciten nombroses qüestions pràctiques, i algunes força delicades com el possible dret a indemnització dels titulars de les activitats,

per la qual cosa, abans d’escometre qualsevol expedient de revocació o cessament d’activitat, sens dubte val la pena analitzar curosament

la regulació a aplicar, preveure les conseqüències del procediment, i tramitar-lo amb el màxim rigor, a l’espera que, més aviat o més tard,

el Tribunal Suprem acabi assentant els criteris d’actuació definitius.

 

Règim de Distàncies de les Explotacions Ramaderes

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555