Reclamació de pensió alimentària quan es pacta una variació en funció de la situació laboral de l’alimentant que aquest oculta quan es produeix

Imaginem que en la sentència de divorci es va establir que el pare, que no treballa, abonarà en concepte d’aliments la quantitat de 150 euros per cadascun dels seus fills, i que serà de 225 euros quan treballi.

El pare no dóna informació de si està treballant o no, però consta a la mare que sí. És evident que aquesta ocultació de la informació es produeix amb la finalitat d’eludir totalment o si més no retardar en el temps l’augment de la pensió alimentària.

El procediment adequat és presentar directament una demanda d’execució de la sentència. Ara bé, caldria intentar abans una reclamació extrajudicial al pare, per burofax o una altra via que permeti deixar constància de l’enviament i la recepció d’aquest requeriment, perquè aporti la seva situació laboral, contracte, etc.

Si el pare fa cas omís a aquest requeriment o bé es necessita instar com més aviat millor el procediment d’execució, en la demanda executiva es pot sol·licitar com a diligències probatòries que el Jutjat porti a les actuacions l’informe de vida laboral de l’executat, el pare. Igualment se li pot requerir al pare, a través del Jutjat, perquè aporti el seu contracte laboral. També el Jutjat pot realitzar un esbrinament sobre els comptes corrents en les quals el pare aparegui com a titular com autoritzat i, una vegada que s’hagi aportat el llistat d’aquests comptes corrents, es pot sol·licitar de l’òrgan judicial que oficiï a cada entitat bancària perquè aporti un llistat de moviments bancaris per a acreditar, si escau, si s’ha produït un ingrés en concepte de nòmina o similars.

En qualsevol cas, és recomanable, quan es pacten clàusules d’aquest tipus, fixar al Conveni l’obligació del l’alimentant d’aportar informes actualitzats de vida laboral, o copies de nòmines de manera periòdica, amb aplicació automàtica de l’import superior pactat, en cas que no ho aporti.