Obligacions tributàries quart trimestre 2020.

Fins al 20 de gener
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Desembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Quart trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216


IVA
• Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
• Quart trimestre 2020: Serveis via electrònica: 368
IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS
• Desembre 2020: 430
• Resum anual 2020: 480
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Octubre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Octubre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
• Desembre 2020: 548, 566, 581
• Desembre 2020: 570, 580
• Quart trimestre 2020: 521, 522, 547
• Quart trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
• Quart trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Desembre 2020. Grans empreses: 560
• Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Any 2020. Autoliquidació: 584
• Any 2020. Autoliquidació anual: 585
• Tercer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587
IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
• Quart trimestre 2020: 595
• Any 2020. Declaració anual d’operacions: 596

Fins a l’1 de febrer
RENDA I SOCIETATS
• Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
o Resum anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
• Pagaments fraccionats Renda
o Quart trimestre 2020:

Estimació directa: 130
Estimació objectiva: 131
IVA
• Desembre 2020. Autoliquidació: 303
• Desembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
• Desembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
• Desembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
• Desembre 2020 (o any 2020). Operacions assimilades a les importacions: 380
• Quart trimestre 2020. Autoliquidació: 303
• Quart trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
• Quart trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
• Quart trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
• Resum anual 2020: 390
• Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
• Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
• Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
• Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2020: 036/037
• Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model
DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES Als SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ
• Resum anual 2020: 165
DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT
• Any 2020: 171
DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES
• Declaració anual 2020: 181
DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES
• Declaració anual 2020: 182
DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES
• Any 2020: 184
DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA
• Declaració anual 2020: 187
OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS
• Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2020: 192
• Declaració anual d’operacions amb actius financers 2020: 198
DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS
• Declaració anual 2020: 233
PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA
• Declaració anual 2020: 345

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
• Quart trimestre 2020. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
• Declaració anual 2020. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199
IVA
• Gener 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
• Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS
• Declaració anual 2020: 346
IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS
• Gener 2021: 430
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Novembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Novembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
• Gener 2021: 548, 566, 581
• Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Gener 2021. Grans empreses: 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Quart trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES
• Gener 2021: 604

Fins al 22 de març
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
• Febrer 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
• Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS
• Febrer 2021: 430
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Desembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Desembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
• Febrer 2021: 548, 566, 581
• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Febrer 2021. Grans empreses: 560
IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES
• Febrer 2021: 604

Fins al 30 de març
IVA
• Febrer 2021. Autoliquidació: 303
• Febrer 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
• Febrer 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Any 2020. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març
DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES
• Any 2020: 189
DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS
• Any 2020: 294
DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES
• Any 2020: 295
DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS EN L’ESTRANGER
• Any 2020: 720
IMPOST SOBRE HIDROCARBURS
• Any 2020. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
• Any 2020. Relació anual de quilòmetres realitzats.

NO ENS FEM RESPONSABLES QUE ELS MODELS LES DADES DELS QUALS ENS SIGUIN LIQUIDATS EN TERMINI.