Obligacions tributàries primer trimestre 2021

Des de el dia 1 d’abril de 2.021 s’inicia el termini per tal de liquidar les obligacions fiscals corresponents al PRIMER TRIMESTRE DE 2021, el qual acaba el proper dimarts dia 20 d’abril de 2.021.

Els impostos a liquidar són els habituals en cada trimestre:

  1. Impost sobre el valor afegit, trimestral o mensual (model 303), tant per persones físiques com jurídiques.
  2. Pagament a compte de l’IRPF (model 130 ó 131), només per persones físiques.
  3. Pagament a compte de l’impost sobre societats (model 202).
  4. Retencions d’arrendaments de locals (model 115), per persones físiques o jurídiques que tinguin locals arrendats subjectes a
  5. retencions en origen.
  6. Retencions de préstecs o dividends (model 123), per persones físiques o jurídiques que hagin rebut préstecs no bancaris,
  7. satisfacin pensions vitalícies o dividends.
  8. Declaració d’operadors intracomunitaris (model 349) per persones físiques o jurídiques que duguin a terme adquisicions i entregues intracomunitàries de béns o serveis (compres, vendes i adquisició de serveis amb operadors de la Unió Europea).

Per tal de liquidar correctament aquests models heu de fer-nos arribar totes les factures emeses i rebudes, si la comptabilitat la portem des de l’assessoria.

Si la comptabilitat es porta des de l’empresa, cal que ens feu arribar, per tal de liquidar l’IVA, el resum de factures emeses i rebudes, amb indicació de bases imposables i quotes, tant repercutides com suportades, tot separant-les per tipus d’IVA i, si s’escau, també cal que apareguin ressenyades les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i serveis i les importacions i exportacions. Quan hi hagi adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i serveis (i no fem mensualment l’intrastat), cal que ens envieu també còpia d’aquestes factures, per poder confeccionar la declaració d’operadors intracomunitaris (model 349).

Per liquidar les retencions derivades de l’arrendament de locals (model 115) i de préstecs o dividends, cal que ens feu arribar còpia del rebut d’arrendament o de la liquidació del préstec o dels dividends, o que ens faciliteu les dades (base de retenció, percentatge i retenció).

Com ja hem indicat abans, el termini acaba PER TOTHOM el proper DIMARTS 20 D’ABRIL DE 2.021. En el cas de societats i entitats amb quota a ingressar de qualsevol model, però, i donat que ÉS OBLIGATÒRIA LA TRANSMISSIÓ DE DADES TELEMÀTICAMENT, us agrairem que ens feu arribar les dades QUAN ABANS, MILLOR i COM A MOLT TARD EL DIJOUS 15 D’ABRIL DE 2.021, per tal de poder domiciliar l’impost. Cas contrari, sempre que no tinguem certificat d’usuari o es pagui a través de plataforma (“Caixabank” – “Caixa Guissona”) caldrà que la vostra entitat bancària ens faciliti l’NRC (que HAUREU DE SOL·LICITAR DIRECTAMENT VOSALTRES, donat que darrerament aquesta és l’operativa que ens exigeixen aquestes entitats bancàries, la qual cosa serà incòmoda per tothom, a banda de l’increment de feina, per l’entitat bancària, per nosaltres i ara també per vosaltres, i de l’increment de possibles errors i problemes. Degut a l’actual operativa bancària, i pels motius explicitats anteriorment,

NO ENS FEM RESPONSABLES QUE ELS MODELS LES DADES DELS QUALS ENS SIGUIN ENVIADES A PARTIR DEL DIA 15.04.2021 SIGUIN LIQUIDATS EN TERMINI. Volem

Us adjuntem enllaç al BOE d’aquest ajornament extraordinari.

I a l’agencia tributària

Per últim, totes les Societats amb facturació inferior a 10.000.000,00 d’euros, el resultat del darrer impost sobre societats presentat de les quals fos positiu, han de liquidar a compte el 18% de l’import ingressat el darrer impost liquidat (pagament a compte de societats; model 202) i que domiciliarem al compte de la societat. Per tal que pugueu comprovar QUE L’ENTITAT BANCÀRIA SIGUI CORRECTA I HI HAGI SALDO SUFICIENT PER ATENDRE EL PAGAMENT el dia 20.04.2021, us n’enviarem còpia. Les societats amb facturació superior a 10.000.000,00 d’euros, han de liquidar obligatòriament el mod. 202 (fins i tot negatiu) sobre el pretancament dels tres primers mesos de l’exercici i, cas de ser positiu aquest resultat, s’ha de liquidar a compte el 17% o el 24% (segons el volum de facturació sigui inferior o superior als 20.000.000 d’euros).

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.