Responsabilitat de manteniment

19/07/2022

En qui recau el deure de manteniment d’una escomesa particular que transcorre per la via pública?

Als serveis de subministrament d’aigua i clavegueram cal diferenciar: la xarxa de distribució que transcorre pels vials i places davant dels immobles; les escomeses que connecten aquesta xarxa amb els immobles; i les instal·lacions dels immobles fins al límit de la finca.

D’aquesta manera, el subministrament comprendrà tot l’entramat de canonades que discorren per via pública fins a les escomeses, que enllacen les instal·lacions interiors de l’immoble i la clau de pas amb la xarxa de distribució o proveïment (article 2.18 del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’ aigua de consum humà. L’escomesa és el punt on s’enllaça el domini públic amb la propietat privada.

Pel que fa a qui pertany la propietat de l’escomesa, trobem la Sentència de l’Audiència Provincial de València de 30 de gener de 2006 la qual manifesta que “la acometida, es decir, el ramal que desde la tubería general lleva el agua hasta el contador del edificio es propiedad del dueño de este, quien así mismo satisface los gastos que su instalación conlleva”.

D’aquesta manera, queda palès que el propietari de l’immoble és, alhora, titular de l’escomesa, sent aquest el que ha de sufragar el cost de la instal·lació.

Ara bé, la mateixa sentència es preocupa d’excloure el propietari del manteniment i conservació de la presa, traslladant aquesta responsabilitat a l’entitat subministradora del servei, i aquest mateix criteri és seguit per la STSJ de la Comunitat Valenciana de 21 de juny de 1999.

Partint dels raonaments jurisprudencials esmentats, el propietari de l’immoble beneficiat ha de cobrir els costos d’instal·lació i connexió de l’escomesa, mentre que tots els costos associats a la prestació del servei de subministrament han de ser a càrrec de l’entitat subministradora, o el que és el mateix, els costos de reparació i manteniment de l’escomesa han de ser suportats pel concessionari, en cas de gestió indirecta, o per l’Ajuntament, en cas de gestió directa.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.