Els jutjats espanyols han, començat a aprovar mesures cautelars perquè les empreses puguin posposar els pagaments establerts en els seus contractes financers davant les extraordinàries circumstàncies esdevingudes amb motiu de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures adoptades pel Govern per a combatre-la.

IEls jutges comencen a ajornar els pagaments de les empreses per la crisi.


La decisió dels jutges es refereix a l’aplicació de la causa de força major per circumstàncies extraordinàries, que fins ara havia estat acceptada en situacions molt limitades. Aquesta una alteració extraordinària de les circumstàncies a l’hora de complir el contracte, sense que aquesta pogués preveure’s en el moment de la seva formalització. A més, la jurisprudència exigeix que concorri una desproporció o desequilibri exorbitant entre les prestacions de les parts contractants a causa d’aquestes circumstàncies, tal com s’estableix el Tribunal Suprem en la seva jurisprudència, per exemple, en la sentència de 21 de març de 2003.

Segons explica,

Laura Pujol, advocada en Kernel Legal, “serà si concorren tots aquests requisits que les parts hauran de procedir a la revisió del contracte amb la finalitat de trobar una solució que restauri la reciprocitat d’interessos. Només en aquells supòsits en els quals no sigui possible la revisió o modificació del contracte es podrà procedir a la seva resolució”.
Estableix la jurisprudència del Tribunal Suprem, en sentència de 6 de març de 2020, de la qual és ponent el magistrat Sancho Gargallo, que “el canvi d’aquestes característiques que, sota les premisses que estableix la jurisprudència, podria generar un supòsit d’aplicació de la regla de la rebus sic stantibus és més probable que es doni en un contracte de llarga durada, ordinàriament de tracte successiu. Però no en un supòsit, com el present, de contracte de curta durada, en el qual difícilment pot esdevenir una cosa extraordinària que afecti la base del contracte i no quedi emparat dins del risc propi d’aquest contracte.

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el departament de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí

IEls jutges comencen a ajornar els pagaments de les empreses per la crisi.