Bloc Actualitat Cudós Consultors

Salut i l’accés universal al seu sistema nacional.

laboral
El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret Llei sobre Accés Universal al Sistema Nacional de Salut.

Per començar la norma garanteix el dret a la protecció a la salut i a l’atenció sanitària en les mateixes condicions a totes les persones que es trobin a Espanya.

D’aquesta manera, la norma reconeix com a titulars del dret a la protecció de la salut i l’atenció sanitària a les persones amb nacionalitat espanyola i les persones estrangeres que tinguin residència a Espanya.
També els col·lectius no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya tindran dret a la protecció guaridora en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.
Per tant esperem que s’adoptin les necessàries cauteles dirigides a no comprometre la sostenibilitat financera del sistema NS i per evitar l’ús inadequat del dret a l’assistència sanitària.

 

Canvis i derogacions normatives

Per  aixó des del 31 de juliol de 2017, el Reial decret-llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al SN de Salut:

Primerament recupera la titularitat del dret a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària per a totes les persones, independentment de la seva nacionalitat, que tinguin establerta la seva residència al territori espanyol,

incloent aquelles que en aplicació dels reglaments comunitaris o convenis bilaterals tinguin accés a la mateixa en la forma que aquestes disposicions ho indiquin (es modifiquen els articles 3, 3 bis i 3 ter del Reial decret-llei 16/2012, de 20 d’abril)

Per tant en relació a l’aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatoria, es fixa un 40 % del PVP per a les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a Espanya. (S’afegeix un nou paràgraf i) a l’apartat 5 de l’art. 102, Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol).

Finalment deroga els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició de persona assegurada i de beneficiària a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del SN de Salut.

 

salut

Us enllaçem al BOE  sobre el Reial decret-llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut.

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555