Fiscal i comptable

Alta empreses

Assessorament al client que vol treballar de manera autònoma:
· Persona física.
· Societats civils o comunitats de béns.
· Societats mercantils
: Limitades, Anònimes o Cooperatives.

Constitució de societats

Obtenció del NIF.
Alta de les obligacions censals (Mod. 036).
Inscripció al Registre Mercantil.
Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (Mod. 600).

Procediment comptable

Confecció de la comptabilitat de l'empresa.Tancament de l'exercici econòmic.
Assessorament de l'Impost de Societats:
· Ajustaments extracomptables.
· Estudi de les deduccions.
· Bonificacions de la quota.

Procediment de gestió

Presentació dels llibres comptables.
Presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.
Impostos trimestrals, anuals o informatius:
· Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
· Impost Sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).
· Retencions.
· Pagaments a compte i Pagaments Fraccionats.
· Impost de Societats.
· Declaració anual d'operacions amb terceres persones.

Procediment de revisió

Consulta dels expedients i al.legacions davant l'agència tributaria.
Presentació de recursos:· Recurs de reposició.
· Recurs econòmic administratiu.
· Recurs contenciós administratiu.

Procediment d'inspecció

Preparació de la documentació necessària.
Presentació de l'expedient d'inspecció.
Visites i seguiment de l'expedient.

Els nostres equips

Miquel Solanes i Cirera
Miquel Solanes i Cirera
Cap del departament de gestoria
miquel.solanes@cudos-consultors.com
Ferran Suñé i Crespó
Ferran Suñé i Crespo
Cord. departament de fiscal
ferran.sunye@cudos-consultors.com
Carme Serret i Cases
Carme Serret i Cases
Tècnic en administració i finances
carme.serret@cudos-consultors.com
Susana Giménez i Aguilar
Susana Giménez i Aguilar
Diplomada en ciències empresarials
susana.gimenez@cudos-consultors.com
Eva Solé i Creus
Eva Solé i Creus
Tècnic comptable i fiscal
eva.sole@cudos-consultors.com
Montse Gabarrella i Sorribas
Montse Gabarrella i Sorribas
Tècnic comptable i fiscal
montse.gabarrella@cudos-consultors.com
Jordi Barahona i Viñes
Jordi Barahona i Viñes
Cap del departament de fiscal
jordi.barahona@cudos-consultors.com
Ana Quintilla Raso
Ana Quintilla Raso
Llicenciada en Economia
ana.quintilla@cudos-consultors.com
Nuria Ichart Millan
Nuria Ichart Millan
Cicle Superior de Secretariat
nuria.ichart@cudos-consultors.com